გამოიწერეთ ბიულეტენი

AWD VS 4WD: რომელიაუკეთესი?

AWD VS 4WD: რომელიაუკეთესი?

ბევრიავტომოყვარულიმიიჩნევს, რომოთხწამყვანიანიძრავაავტომობილისუსაფრთხოებისდამატებითიელემენტია. გარკვეულწილადასეა, მაგრამარსებობსგანსხვავებაა AWD და 4WD სისტემებისშორის. როგორიაესსისტემები? რაარისმიზეზი, რომავტომობილისყიდვაგადაწყვიტოთ? Cargurus-ისადა Columbus-ისექსპერტებიგანმარტავენ.

არსებობსწამყვანისორიძირითადიტიპი AWD ( AllWheel Drive, ყველაწამყვანიბორბალი) და 4WD ( წამყვანი 4-ბორბალი), რომელსაცზოგჯერმოიხსენიებენროგორც 4x4. ესარარისერთიდაიგივე.

4WD უფროშესაფერისიაძნელგასავლელგზებზედადიდიტვირთებისგადაზიდვებისთვის, ხოლო AWD უკეთესადმუშაობსმანქანებში, რომლებსაცვიყენებთყოველდღიურიცხოვრებისთვის.

უფრომეტი AWD-სადა 4WD-ს შორისგანსხვავებებისშესახებ

ორივესახისსრულიწამყვანიაძლევსავტომობილებსუპირატესობასმიზიდულობისადამართვაში, იმავტომობილებთანშედარებით, რომლებიცაღჭურვილიამხოლოდორიბორბლისწამყვანით, წინაანუკანა (FWD ან RWD).

ტერმინი AWD გამოიყენებაიმსატრანსპორტოსაშუალებებისმიმართებაში ,რომლებშიცოთხივებორბალიმოძრაობაშიამუდმივადანმათიშეერთებახდებაავტომატურად, მძღოლისმონაწილეობისგარეშე.

4WD - მოითხოვსმძღოლსხელითჩართოსყველაწამყვანი, ანუგადაერთოს 2WD-დან 4WD-ზე გადართვისბერკეტითანღილაკისგამოყენებით.

 • AWD - მუდმივიანავტომატურადდაკავშირებულისრულიწამყვანია. AWD მქონენიშნიანავტომობილსაქვსსამიდიფერენციაცია - წინა, ცენტრალურიდაუკანა. მათიწყალობით, მიზიდულიძალებიდამოუკიდებლადგადანაწილდებათითოეულბორბალზე. ესუზრუნველყოფსშესანიშნავმიერთებასგზასთანდამართვადობასნებისმიერამინდში. მათიწყალობით, წევისძალადამოუკიდებლადნაწილდებათითოეულბორბალზე. ესკიუზრუნველყოფსშესანიშნავგადაბმულობასდამართვასნებისმიერიამინდისპირობებში.

 • 4WD (four-wheeldrive) – წამყვანირომელიცხელითირთვება 4-ე ბორბალზე (თანამედროვეავტომობილებისმოდელებში 4WD შეიძლებაავტომატურადაცირთვებოდეს, მაგრამხელითჩართვისშესაძლებლობანებისმიერშემთხვევაშიშენარჩუნებულია). სისტემაგამოირჩევაქვედაგადაცემებისმქონეგამანაწილებელიყუთით, რომელიცირთვებაცალკებერკეტითანღილაკებისგამოყენებით (სელექტორებით). ასეთიყუთისაშუალებასგაძლევთგაზარდოთბრუნვისსიმძლავრებორბლებზედანელა, მაგრამთავდაჯერებულადგადალახოთრთულადგადასალახიგზები.

AWD - სრულიწამყვანიავტობანისთვის


კომპაქტურიყველგანმავალიჯიპების, კროსოვერებისდა AWD ავტომობილებისპოპულარობადიდწილადსწორედ 4 წამყვანიანიბორბლისგამოჩენილისიმძლავრისგამოგაიზარდა, განსაკუთრებითუამინდობისდროსდამოსრიალებულავტობანებზე.

ბევრადამიანსსურსმანქანებშიიყოსყველაბორბალიწამყვანი, მაშინაცკი, თუისინიარასოდესდატოვებენასფალტირებულქალაქისგზებს.

ავტომობილებისმწარმოებლებიმომხმარებლებისაზრსემორჩილებიან. მეორესმხრივ, ავტომატიუსაფრთხოდმართვისთვისკარგისაშუალებაადაბევრსიტუაციაშიგვეხმარება. მეორესმხრივ, ავტომატურიყველაწამყვანიბორბალიუსაფრთხოდმართვისთვისკარგისაშუალებაადაბევრსიტუაციაშიგვეხმარება.

4WD: სრულიწამყვანიავტობანისგარეთ


ვინაიდან 4WD სისტემა, როგორცწესი, მოითხოვსმძღოლისგანმოძრაობისრეჟიმისშერჩევას, რომელიცშეესაბამებამიმდინარესაგზაოპირობებს, ისინიძირითადადგვხვდებაპიკაპებსადაჯიპებში. განსაკუთრებითიმმანქანებზე, რომლებიცგანკუთვნილიაექსტრემალურიგზისმოხმარებისთვის. მაგალითად Jeep Wrangler ან Toyota 4Runner.

4WD- ს აქვსაბსოლუტურიუპირატესობა AWD- სთანშედარებით, მაგრამკრიტიკულსიტუაციაშიისძნელადგამოსადეგია, რადგანისხელითრეგულირდება. მაგრამ 4WD შესანიშნავადმუშაობსექსტრემალურსიტუაციებში, როდესაცთქვენგადაადგილდებითგზისგარეთ, წესიერიგადაბმულობისარარსებობისპირობებშიერთ, რამდენიმებორბალთანანბორბლებისუმეტესობასთან.

როგორიქცევა AWD და FWD თოვლში

ავტომანქანებისორივეტიპისყველაწამყვანიბორბალითიმართებიანდააჩქარდებიანთოვლიანავტობანებზეგაცილებითუკეთესადვიდრეუკანაწამყვანი (RWD) ანწინაწამყვანი (FWD) მანქანები. განსაკუთრებითკარგიაზამთრისდახვეულგზაზემოხვევისას, რადგანისსაშუალებასგაძლევთშეინარჩუნოთმანქანისკონტროლი.

AWD ოპტიმიზირებულიაარამხოლოდმშრალსაგზაოსაფარზემუშაობისთვის, არამედსველისაგზაოსაფარზეც (ბალახზე, ყინულზე). ამმიზეზისგამო, თოვლიანგზებზე, ისუფროეფექტურადმუშაობს, ვიდრე 4WD. სიჩქარისას, სისტემადროულადგადაანაწილებსბრუნვისძალასოთხბორბალსშორის, რაცავტომობილისსტაბილურობასუწყობსხელს.

მაღალისიჩქარისდროსსისტემადროულადანაწილებსბრუნვისძალასოთხივებორბალსშორის, რაცეხმარებამანქანასსტაბილურობისშენარჩუნებაში.

4WD სისტემაუფროსასარგებლოადაბალსიჩქარეზედაუხეშგზებზე, სადაცგადაბმულობაუფრომნიშვნელოვანიავიდრესტაბილურობა.

სისტემასშეუძლიასიმძლავრისგადამისამართებაერთბორბალზე. ესგანსაკუთრებითსასარგებლოაგზაჯვარედინზე. მანქანამოძრაობასგანაგრძობსსამიბორბლისჩამოკიდებისშემდეგაცკი.

სრულიწამყვანიგაჩერებაშივერდაგეხმარებათ!

AWD და 4WD უზრუნველყოფსავტომობილისსტაბილურობასდაბორბლებისმყარკონტაქტსგზასთან, მაგრამარაუმჯობესებსშეჩერებასტენიანდასველზედაპირებზე.

ავტომატიკავერჩაანაცვლებსმართვისსწორუნარებს, რომლებიცმართვისუსაფრთხოებისსაფუძველია. დარათქმაუნდა, AWD და 4WD არგამოადგებამანქანას, რომელსაცაქვსგაცვეთილიანარასეზონურისაბურავები.

AWD-სადა 4WD-ს შორისსაზღვარითანამედროვეტექნოლოგიურავტომობილებშიშეიძლებასაკმაოდბუნდოვანიიყოს. მაგრამთითოეულიამსისტემისდადებითიდაუარყოფითიმხარეებისზოგადიგაგებადაგეხმარებათგაიგოთრომელიათქვენთვისსაუკეთესოარჩევანი.

გაითვალისწინეთ, რომ AWD და 4WD სისტემაყველაავტომწარმოებლისგანგანსხვავებულადმუშაობს, ამიტომყურადღებითშეისწავლეთმათიმახასიათებლებიშეძენამდე.

(12)

დახურული ტელეგრამის კლუბი

საუკეთესო შეთავაზებები აშშ-ს ყველა ხელმისაწვდომი მანქანის აუქციონიდან.

იყავი პირველი, ვინც შეიტყო "ყველაზე ცხელი ლოტების" შესახებ ამერიკულ აუქციონებზე. ასობით დიდი გარიგება გელოდებათ! შემოუერთდი ჩვენს კლუბს!

 • BMW
 • VW
 • Ford
 • Mazda
 • Toyota
 • Honda
 • Lexus
 • Kia
 • Hyundai
 • Nissan
 • Mitsubishi
 • Chevrolet
 • Lincoln
 • Cadillac
 • Mercedes
 • Tesla
 • Audi
 • Opel
 • Alfa Romeo
 • Dodge