გამოიწერეთ ბიულეტენი

20 მეორადიავტომანქანა, რომელიცარუნდაიყიდოთ

20 მეორადიავტომანქანა, რომელიცარუნდაიყიდოთ

მეორადიმანქანისყიდვაკარგიგადაწყვეტილებაა, თუფულისდაზოგვაგსურთ. მაგრამმეორადიავტომობილებისშორისარისისეთებიც, რომლებიცშეიძლებაგადაიქცესუწყვეტთავისტკივილშიახალიმფლობელებისთვის. Cars.usnews.com მისგანრადიკალურრეცეპტსგვთავაზობს.

ამერიკულმაპორტალმაშეადგინა "ანტირეიტინგი" იმმეორადიავტომობილებისშესახებ, რომელთაყიდვაზეცაშშ-შიუარიუნდათქვათ. სიაშიშეტანილია 3-8 წლისწინანდელიმოდელები, რომლებიცშეიძლებაითვლებოდესთანამედროვედ. მიუხედავადამისა, ამმანქანებსყველაზედაბალიჯამურიქულააქვთპორტალისრეიტინგში. აღსანიშნავია, რომესბოლოასახავსავტომობილისხუთძირითადმახასიათებელს: მომხმარებლისშეფასება,პროდუქტიულობა, ინტერიერი, მანქანისჯამურიხარჯებიდაუსაფრთხოება. ზოგიერთიავტომობილი, რომელიცშეტანილია "შავსიაში" Sars.usnews.com-ს ვერითამამებსთავისისანდოობით. მისიშეფასებაამერიკელებმაცალკეტაბულაშიგამოაქვეყნეს.


1. Acura RLX (2015)


ჯამურიქულა: 6,6/10 |  ტექნიკურად გამართული: 2,5/5

Acura RLX არითვლებამაღალიკლასისსედანად. ინტერიერიაშკარადიაფადგამოიყურება, ტექნიკურიმახასიათებლებიარარისშთამბეჭდავი, ხოლოავტომობილისდინამიკა - სუსტია. ტექნიკურადგამართულობასაშუალოზედაბალია. ერთადერთი, რაცამმანქანასგააჩნია - უსაფრთხოებისკარგიშეფასებები. მათ, ვისაცესსედანიაინტერესებს, გამოცემისექსპერტებიგვთავაზობენ, რომჯერმისანალოგს - Lexus ES- ს შევხედოთ, რომელსაცუფრომაღალიჯამურირეიტინგიაქვს.


2. Lincoln МКZ (2015)


ჯამურიქულა: 6,6/10 |  ტექნიკურად გამართული: 3,5/5

2015 წლის Lincoln MKZ RLX-ს აქვს Acura RLX-ისმსგავსიპრობლემები.

MKZ-ისშიდაკომპოზიციადასალონისხარისხიშთამბეჭდავიარარის, ინფორმაციულიდაგასართობისისტემართულიაგამოყენებაში, ხოლომართვასაკმაოდდამღლელია, თუმცამთლიანობაში MKZ კარგადდაშეუფერხებლადგადისგზას.

ავტომობილისფლობისღირებულებასაშუალოზემაღალია (ამკლასისმანქანებისთვის), რაცგასაკვირიცაა, რადგან MKZ აგებულიასაშუალოკლასის, Ford Fusion-ისბაზაზე, რომელიცაგებულიაიგივეპლატფორმაზე, რაც Mazda 6.


3. Infiniti QX80 (2019)


ჯამურიქულა: 6,6/10 | ტექნიკურადგამართული: 2,5/5

Infiniti QX80-ის ზომამნიშვნელოვანია, რადგანისპირდაპირგავლენასახდენსმისწვაზე. V8 ძრავაიმდენადხარჯიანია, რომმისიშენახვართულიამათთვისაცკი, ვინცთავსშეძლებულადთვლის. მანქანისხარჯიაშშ-შიდაახლოებით 8 000 დოლარიაწელიწადში.

მაგრამამმანქანისმინუსებიაქარმთავრდება. არამხოლოდტექნიკურიმახასიათებლები, არამედმანქანისინტერიერიცშოკისმომღვრელიადაუკანასავარძლებიცძალიანვიწროა. საერთოჯამში, QX80 მნიშვნელოვნადჩამორჩებათავისკონკურენტებს BMW X7, Mercedes-Benz GLS და Lincoln Navigator.


4. Hyundai Genesis Coupe (2015)


ჯამურიქულა: 6,6/10 |  ტექნიკურადგამართული: 2,5/5

გინდასპორტულიმანქანა, მაგრამარამთელიმსოფლიოსფულით? როგორცწესი, ამშემთხვევაშიმყიდველისთვალი Hyundai Genesis Coupe-ზეა. მანქანაარარისყველაზეძვირადღირებული, კაპოტისქვეშარისსაკმარისიცხენისძალადაიგიარისსაკმაოდლამაზირეტროდიზაინისმქონეავტომობილი.

მაგრამროცასაჭესთანხარ, იმედგაცრუებულირჩები.მანქანაკარგადმართვადია, თუმცაარარისისეთიმკვეთრი, როგორცმისიკონკურენტები Mazda Miataდა Subaru BRZ. დაკიდებისსისტემამყარია, მანქანასთავიკარგადვერუჭირავსმაგისტრალისაგანგანსხვავებულგზებზე. ავტომობილისწლიურიხარჯებიმაღალია, ხოლოსაიმედოობა - დაბალი.


5. Dodge Viper (2017)


ჯამურიქულა: 6,5/10  |ტექნიკურადგამართული: 2,5/5

მთლიანობაში, Dodge Viperარისშთამბეჭდავისპორტულიმანქანა. მისი V 10 ძრავიანვითარებსწარმოუდგენელსიჩქარეს,  მაგრამდაკიდებისსისტებაძალიანხისტიადამანქანისწვასულაცარარისეკონომიური . დადებითიმხარეისაა, რომViper-ი სიამოვნებასგვაძლევსვიწროდასასოფლოგზებზესიარულისას. ისასევეშესანიშნავადგამოიყურება. მაგრამესმანქანაარარისყოველდღიურიმოხმარებისათვის. ესარჩევანიკარგიაროგორცმეორეანმესამემანქანადოჯახში.


6. Fiat 500 (2019)


ჯამურიქულა: 6,5/10  |ტექნიკურადგამართული: 2/5

Fiat 500 არისნაბიჯისაავტომობილოინდუსტრიისწარსულში. ისიაფია, პატარა, მკვეთრიდაკარგადშედისმოსახვევებში, განსაკუთრებითAbarth-ისსპორტულმოდიფიკაციაში. გარდაამისა, მასაქვსნაცნობირეტროსტილი, რომელიცმანქანასთეთრყორანადხდისსხვათანამედროვეავტომობილებსშორის. თუმცა, სხვაიგივესტილისმანქანებისმსგავსად, ინტერიერისხარისხიარარისმისაღები: ძალიანბევრიიაფინიპლასტმასაა.

უკანასავარძლებიპატარაადაგანკუთვნილიამხოლოდბავშვებისგადასაყვანად. დათავადმანქანაარარისფართოდაამიტომაცტექნიკურადგამართულობისქულაარისდაბალი. მანქანასვერენდობიგამართულობაშიც, განსაკუთრებითპირველიწლისმოდელებში, რომელთამფლობელებიჩიოდნენტრანსმისიისმუდმივპრობლემაზე. შედეგად, Fiat-მა მე-500 მოდელისგამოშვებასრულადშეწყვიტა2019 წელს.


7. Nissan Titan (2015)


ჯამურიქულა: 6,4/10 | ტექნიკურადგამართული: 3,5/5

წინათაობის Nissan Titan-ი აქამდეცმოძველებულიიყო. სალონიდაფარულიაკრავისპლასტმასით, რომელშიც, როგორცმღვიმეში, ექოიგრძნობა, ТТХ უფრომეტია, ხოლომანქანაშიჯდომაარარისსასიამოვნო. V8 ძრავასაკმაოდხარჯიანია (მითუმეტეს, საზიზღარიგემოვნებით), მართვა - საოცრადხისტიაამხელაპიკაპისთვის. ტიტანისკაბინაარისფართოდაავტომობილისსაიმედოობასაშუალოზემაღალია.


8. Mini Coupe (2015)


ჯამურიქულა: 6,4/10  |ტექნიკურადგამართული: 2,5/5

მინიატურულიორადგილიანი Mini Coupe გთავაზობთსათამაშოსტილს, ძრავისკარგხმასდახისტმართვას. მაგრამმთავარიისაა, რომმისი "სპორტული" ფორმისგამო, მისიშემქმნელებიძალიანბევრკომპრომისზეწავიდნენ. სალონშისივრცევიწროა, დაბალისახურავიდავიწროფანჯრებიხელსუშლიანმხედველობას. მულტიმედიაკონტროლდებამოცულობითიდაარასასიამოვნოჯოისტიკით. Mini-ს მართვაარარისსასიამოვნო: მანქანახშირადგიწევსწინააღმდეგობასგზაზე, განსაკუთრებით John Cooper Works-ისვერსიაში. ყველაწუნმაგამოიწვია Mini-ს შეწყვეტა 2016 წელს, კუპესწარმოებიდან, დაახლოებითოთხიწლისშემდეგ.


9. Nissan Versa (2018)


ჯამურიქულა: 6,4/10  |ტექნიკურად გამართული: 2,5/5

მანქანაყველათვალსაზრისითიაფია. საბაზოვერსიისფასიქარხნიდანგამოყვანისასდაახლოებით 12 ათასიდოლარია, რაცVersa-ს აშშ-ისბაზარზეყველაზეიაფახალავტომობილადხდის. ამპოზიტიურფაქტსაქვსუარყოფითიმხარე, რომელსაცთქვენიგრძნობთ, როდესაცმანქანისსაჭესთანდასხდებით. მანქანისსალონიარისდიდი, მაგრამგაკეთებულიაუხარისხოპლასტმასისგან. 109- ცხენისძალიაინიVersa-ს ძრავიარისხმამაღალიდამძლავრი. სალონშიტექნოლოგიურიელემენტებიარარის. ავარიულიტესტებიაჩვენებს, რომმანქანამსაშუალოზედაბალიშედეგიაჩვენა. ავტომობილებისუსაფრთხოებისშეფასებაცდაბალია.


10. GMC Yukon (2019)


ჯამურიქულა: 6,4/10 |  ტექნიკურადგამართული: 2/5

GMC Yukonარარისყველაზეცუდიავტომობილითავისკლასში. ისუბრალოდარამართლებსმოლოდინებსდაპრაქტიკულადარგანსხვავდებამისიიაფი Chevy Tahoe ვარიანტისაგან. ამავდროულად, იუკონზესიარულიარაპრაქტიკულია, ნელიგადაცემათაკოლოფისგამო. მანქანისტექნიკურადგამართულობასთანდაკავშირებითგანსაკუთრებულიპრობლემებიარარის, მაგრამმათაქვთგანათებულიტორპედოდადამატებითიაღჭურვილობა: მფლობელები (განსაკუთრებითადრეულიმოდელების) ხშირადუჩიოდნენუკანაშუქებისარასწორმუშაობასდაკონდიციონერისგაფუჭებას.


11. Land Rover Discovery Sport (2019)


ჯამურიქულა: 6,4/10  |ტექნიკურად გამართული: 2/5

Land Rover Discovery Sport-ი გპირდებათუმაღლესიხარისხისუგზოობისმართვისგამოცდილებას,მაგრამყველაფერიარარისისეთისასიხარულო. Discovery Sport-ისტარებაარასწორგზებზეზოგჯერთითქოსუიმედოა. ოთხცილინდრიანიძრავები, საკმარისსიმძლავრესიძლევიან, თუმცაარაეკონომიკურად. მიუხედავადიმისა, რომ Discovery Sport მართლაცკარგიჯიპია, მისიშესაძლებლობებისრულადჩამორჩებანაკლებადძვირადღირებულკონკურენტებთან. ყველაზედიდიმინუსიარისის, რომმოდელსარაქვსსაუკეთესოტექნიკურიგამართულობისრეპუტაცია.


12. JaguarXJ (2018)


ჯამურიქულა: 6,4/10  |ტექნიკურად გამართული: 2/5

Jaguar XJ  უახლესითაობისერთ-ერთიყველაზეპოპულარულძვირადღირებულსპორტულმანქანადიქცა. ისსაკმაოდმდგრადიამაგისტრალზე, ძრავებისჰაერისწნევაუზრუნველყოფსსაკმარისსიმძლავრესნებისმიერისაგზაოსიტუაციისთვის. თუმცა, სალონისდიზაინისსტილიდამასალებიიმედგაცრუებასიწვევს, ასევემულტიმედიასისტემისმართვისსირთულეები. XJ-ისკარგიპლიუსი - არისაქტიურიუსაფრთხოებისსტანდარტულიფუნქციებისფართოკომპლექტი, ხოლომინუსი - დაბალიტექნიკურადგამართულობისრეიტინგი.


13. Cadillac ELR (2016)


ჯამურიქულა: 6,3/10|  ტექნიკურადგამართული: 3/5

Cadillac ELR-ისწარმოებაშეწყდაგამოშვებიდანმხოლოდორიწლისშემდეგ. ესიყო Chevrolet Volt-ისჰიბრიდულიმოდელისლუქსვერსია, რომელიცუფრომეტსიმძლავრესსთავაზობდა, ვიდრეChevy, უფრომაღალხარისხიანიინტერიერი, უფრო"სპორტული" ორკარიანიკუპესდიზაინით. ELR მართვაშისულაცარიყოსპორტული, მძღოლებიაკრიტიკებდნენმასუზარმაზარი «ბრმა»  ზონებისადამულტიმედიისმოუხერხებელიკონტროლისგამო, ხოლომგზავრები - სკამისმჭიდროსაზურგისგამო.

ამავდროულად, ახალიმანქანისსაწყისიფასიიყო 65 ათასიდოლარი - ორჯერმეტი, ვიდრეVolt-ი. გასაკვირიარარის, რომორიწლისგანმავლობაში 3000-ზე ნაკლებიმანქანაგაიყიდა.


14. Ford EcoSport (2019)


ჯამურიქულა: 6,2/10 |  ტექნიკურადგამართული: 3/5

პატარაზომისკროსოვერებიამტკიცებენ, რომკარგიმანქანადიდიარუნდაიყოს. მაგრამესნამდვილადარარის Ford EcoSport. არშეიძლებაითქვას, რომისცუდიმანქანაა. მასაქვსსაკმაოდხისტიმართვა, გააჩნიარამოდენიმეფუნქციარომელიცეხმარებამძღოლსმართვაში. მაგრამმისისამდაოთხცილინდრიანიძრავებიგაჭირვებითაჩქარებსმანქანას, ხოლოდაკიდებისსისტემავერუმკლავდებაუსწორმასწოროგზასმიუხედავადნორმალურიგზისა.


15. Land Rover LR2 (2015)


ჯამურიქულა: 6,2/10 |  ტექნიკურად გამართული: 2,5/5

ისეთიძვირადღირებულიჯიპი, როგორიცაა Land Rover LR2, შეიძლებაშედარებითიაფადიყიდებოდეს, მაგრამარუნდამოვტყუვდეთ. LR2-ის ტექნიკურიგამართულობასაშუალოზედაბალია - მასუფროხშირადსჭირდებაშეკეთება, ვიდრესხვაყველგანმავალავტომობილებსდაიგიარცთუისეიაფია. ასევესამწუხაროამოძველებულიინტერიერისდაუბრალოვიზუალისდანახვა. LR2 ნელიაჩქარებააქვსდათავდაჯერებულადვერგრძნობსთავსმკვეთრმონაკვეთებში, თუმცაუგზოობაზეთავსღირსეულადგამოიჩენს.


16. Fiat500L (2019)


ჯამურიქულა:  6,1/10 |  ტექნიკურად გამართული: 2/5

Fiat 500-ის მცირეზომისავტომობილიაშშ-ისბაზარზეპოპულარულივერგახდა. მისითანატოლი, უნივერსალი, კიდევუფრონაკლებყურადღებასიპყრობს. 500L "ვერდადიოდა", მასჰქონდაარასანდომართვადაინტერიერი, რომელიცდამზადებულიიყოიაფიპლასტმასისაგან. ყველაზეცუდიამმანქანაშიარისორმაგიგადაცემათაკოლოფი, რისგამოცამერიკელებიმასობრივადიშორებდნენმანქანას. საქმეიქამდემივიდა, რომ Fiat-მასასწრაფოდშეცვალაჩვეულებრივიავტომატურიგადაცემათაკოლოფით. თუმცაუკვეგვიანიიყო. 500L-ის გაყიდვებიჩავარდა. 2020 წელსმოდელისწარმოებაშეწყდა.


17. Fiat 500Х (2019)


ჯამურიქულა: 6,2/10  |ტექნიკურადგამართული: 2/5

500X-მა 500-ის მოდელისსტილიუფროკარგადგადაიღო, ვიდრე 500L-მა. გარედანსპორტულადგამოიყურება, შიგნითკიუფროდახვეწილია. მაგრამამლამაზმანქანაშიარისრამდენიმემინუსი: ხმაურიანიძრავი, ცხრასიჩქარიანიგადაცემათაკოლოფიდაამმანქანისთვისწარმოუდგენლადპატარასაბარგული.


18. Mercedes-Benz G-сlass (2018)


ჯამურიქულა: 5,9 /10 |  ტექნიკურად გამართული: 3,5/5

Mercedes-Benz G-class  -საოცარიჯიპია. მასაქვსელეგანტურიექსტერიერიდაელეგანტურიინტერიერი, ასევეშესანიშნავიძრავები.დაესარისფუფუნებისსაპირისპირომხარე - მისიშენახვა (წლიურიხარჯები). G-კლასსყველაზემაღალიხარისხიაქვსთავისსეგმენტშიდაესეხებაყველაფერს - ტექნიკურიმომსახურებიდანდაზღვევამდედარემონტამდე. უხეშიდაკიდებისსისტემამანქანასყოველდღიურიმართვისთვისმოუხერხებელსქმნის, რაცუპირატესობასანიჭებსმისკონკურენტს Toyota Land Cruiser-ს.


19. Alfa Romeo 4С (2019)


ჯამურიქულა: 5,7 /10 |  ტექნიკურადგამართული:მონაცემებიარარის
Alfa Romeo 4C არისკლასიკურისპორტულიმანქანა. თქვენმასარგააჩნიამულტიმედიადაელექტრონულიუსაფრთხოებისფუნქციებს, თუმცამიიღებთშედარებითიაფინტერიერს (გარდანახშირბადისბოჭკოვანიპანელებისა). 4C-ს არაქვსსაჭისჰიდროგამაძლიერებელი!რათქმაუნდა, ამმანქანებისმოყვარულთათვისესარისპლუსი, რომელიცმათსიამოვნებასიძლევა, მაგრამ 4C ნამდვილადარარისსაუკეთესოყოველდღიურიგამოყენებისათვის.

მისიდაკიდებისსისტემახმაურობსნებისმიერგზაზე - სადაცსხვაძვირადღირებულისპორტულიმანქანა (როგორიცაა Porsche Cayman) პატარახმასაცკიარგამოსცემდა. სალონშიმაღალისიჩქარისგანვითარებისასსაშინელიხმაურია, ხოლოსაბარგულსვერგამოიყენებ, ამმანქანასსაბარგულიმხოლოდთეორიულადაქვს, პრაქტიკაშივერგამოიყენებ.


20. Volvo XC70 (2015)


ჯამურიქულა: 6,6 /10 |  ტექნიკურად გამართული: 2/5

Volvo XC70-ის უნივერსალიბაზარზე 20 წლისწინგამოჩნდა. მაგრამდროდაუნდობელია: მისიმულტიმედიამოძველებულია, მიუხედავადგანახლებებისა, საწვავისხარჯვაარშემცირებულადამართვაარგაუმჯობესებულა. ამავედროს, ამმანქანისშენახვაძვირიჯდებადასაშუალოზებევრადმაღალიათავისსეგმენტში. 

მძღოლისდამხმარეფუნქციებისფართოსპექტრისადაღირსეულიბარგისგანყოფილებისმიუხედავად, XC70-ს აქვსყველაზედაბალიტექნიკურადგამართულობისქულა Volvo-ებსშორის, რაცაჭარბებსმისყველაუპირატესობას.


წყარო: Cars.usnews.com, Iseecars.com

(31)

დახურული ტელეგრამის კლუბი

საუკეთესო შეთავაზებები აშშ-ს ყველა ხელმისაწვდომი მანქანის აუქციონიდან.

იყავი პირველი, ვინც შეიტყო "ყველაზე ცხელი ლოტების" შესახებ ამერიკულ აუქციონებზე. ასობით დიდი გარიგება გელოდებათ! შემოუერთდი ჩვენს კლუბს!

 • BMW
 • VW
 • Ford
 • Mazda
 • Toyota
 • Honda
 • Lexus
 • Kia
 • Hyundai
 • Nissan
 • Mitsubishi
 • Chevrolet
 • Lincoln
 • Cadillac
 • Mercedes
 • Tesla
 • Audi
 • Opel
 • Alfa Romeo
 • Dodge